پارکور ایران پارکور آموزش پارکور کلیپ خارجی پارکور کلیپ ایرانی پارکور عکس پارکور فیلم پارکور باشگاه پارکور گروه پارکور پارکور، هنر حرکت شروع پارکور freerunning parkour Google+


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,438
موضوع‌ها: 1,120
اعضا: 7,598
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 2.23
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.3
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2.01
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1.11
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 6.53
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: ٍٔnegin
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 6.92%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: هیچ (با 0 ارسال , 0 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها: